fbpx

Om Mosseregionens Næringsutvikling

Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping.

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter»

MNUs vedtekter

Visjon

Vi skal gjøre Mosseregionen til den mest attraktive næringsregion ved Oslofjorden.

Strategiske satsningsområder

De strategiske satsingsområdene skal understøtte målet om flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping. Satsingsområdene er vurdert i forhold til hvor godt de bygger på regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler og skal være robuste med hensyn til globale, nasjonale og regionale trender og utviklingstrekk.

Satsingsområde Dette gjør vi Målekriterier
Styrke eksisterende bedrifter og trekke nye virksomheter til regionen -gjennomføre markedsføringstiltak rettet mot markedet for næringsetableringer, basert på regionale fortrinn og planer
-spille på utviklingsaktører med naturlige samarbeidspartnere, tilpasset hver enkelt etablering
-bidra til å sikre høy arealberedskap og optimal prioritering av arealbruk
-bidra til næringsaktive kommuner i Mosseregionen
-bidra til å utvikle innovasjonssenter i Mosseregionen
-antall nyetableringer og reallokeringer til regionen
-statlige arbeidsplasser
-markedsføringstiltak
-bidra til sikring av arealreserver og nødvendig infrastruktur
-omdømme/respons
-rådgiving, nettverk og klynger
-startet opp «Veksthus Mosseregionen»
Industriutvikling Vi tilrettelegger for:
-at bedrifter tar økte markedsandeler i nye markeder
-etter- og videreutdanning
-at industrien utvikler nye bærekraftige innovative produkter og tjenester
-markedsføring av regionen som næringsattraktiv
-utvikling av næringer der vår region ihht analysegrunnlag for Smart Spesialiseringsstrategi har spesielle forutsetninger for å lykkes (relaterte næringer med høykompleksitet)
-antall regionale prosjekter finansiert og rådgitt gjennom GreenOffshoreTech-prosjektet
-antall innovasjons- og samhandlingsprosjekter
-offentlig finansiering av innovasjonsprosjekter
-antall kurs og samlinger
-antall veiledninger
-tilfredsstillende analysegrunnlag
Logistikk og transportnæringen -bidra til økt samhandling mellom aktører og økt antall innovasjons-prosjekter med fokus på digitalisering og bærekraftig omstilling
-bidra til etablering av avlastningsterminal for Alnabru i Vestby med jernbanetilknytning til Moss Havn
-tar en nordisk/nasjonal posisjon innenfor bærekraftig logistikk og transport
-nye-/utvidede logistikkvirksomheter
-igangsatte innovasjonsprosjekter
-bidratt til å sikre/styrke infrastruktur i regionen
-igangsatt utvikling av innovasjonssenter for næringen
Etablerertjeneste -veiledning/rådgivning
-møteplasser
-opplæring/kurs
-nettverksbygging
-nye bedriftsetableringer
-inkluderer fokus på integrering og mangfold
-bidrar til at ØFN blir et verdifullt finansierings- og rådgivningsverktøy for oppstartsbedrifter i vekst
-antall nyetableringer
-finansiering til gründere og oppstartselskaper
-antall kurs og samlinger
-antall veiledninger
-resultater/ansatte i ØFN-finansierte oppstartsbedrifter

Oppdrag og tjenester

Rådgivning

MNUs rådgivningstjenester omfatter etablering, lokalisering og innovasjon.

Næringsutviklingsprosjekter

MNU initierer og deltar i næringsutviklingsprosjekter.

Nettverk og bedriftsklynger

MNU bidrar med utvikling av nettverk og fasiliterer Viken Teknologiklynge 4.0.

Mosseregionens kommunale næringsressurs

MNU er Mosseregionens operative næringsutviklingsselskap og bindeledd mellom næringslivet og kommunene.

Strategiplan

MNU Strategiplan 2023–2025

Årsberetning

Se årsberetning for 2022

 Arsberetning-plakat-2022  

Eiere

Moss Industri og Næringsforening Sparebank1 Østfold Akershus Moss Havn KF Moss kommune Våler kommune Vestby kommune Råde kommune

Styret

Kristian Oppegaard Styreleder Per Kjærnes Seniorkonsulent Charlotte Løvstad Asskildt Daglig leder Anne Helene Mortensen CEO Heidi Svensen Adm dir Øystein Høsteland Sundby Havnedirektør Thorstein Tønnesson Adm dir