Om Mosseregionens Næringsutvikling

MNU skal bidra tilbærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter».

MNUs vedtekter

Visjon

«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

Hovedmål

MNU skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Strategier

• MNU skal være eierkommunenes næringsressurs og kontaktledd mellom kommunene og næringslivet.
• MNU skal bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et ledende kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.
• MNU skal aktivt markedsføre regionen som attraktiv for næringsetableringer.

Prioriterte satsingsområder

• MNU skal bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på Rygge.
• MNU skal utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell klynge som gjennom kompetanseutvikling og samhandling styrker bedriftenes konkurransekraft.
• MNU skal bidra til å styrke klyngebedriftene internasjonale markedsadgang og innovasjon.
• MNU skal jobbe for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i egen arbeidsplassregion.
• MNU skal bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere.
• MNU skal bidra til styrket fokus på regionen som logistikknutepunkt.
• MNU skal styrke fokuset nordover i vår arbeidsplassregion.

Oppdrag og tjenester

MNUs oppdrag er todelt. Vi er næringsressurs for de fire kommunene i mosseregionen, i tillegg til at vi har en rolle som fasilitator for utviklingsprosjekter innen næringslivet.

Kommunal næringsressurs

MNU skal være eierkommunenes næringsressurs og kontaktledd mellom kommunene og næringslivet.

Prosjektorganisasjon

MNU skal bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et ledende kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.

MNU som kommunal næringsressurs

MNU er eierkommunenes felles verktøy for næringsutvikling. Oppdraget for kommunene består av ulike tjenester. MNU arrangerer temamøter mellom kommunene og næringslivet, arrangerer bedriftspresentasjoner for politikerne, skriver utkast til høringsuttalelser for kommunene, tilbyr hjelp/støtte til gründere/selskaper i tidligfase, bidrar ifm etableringer/henvendelser fra næringslivet, er ressurs ifm relevant offentlig planarbeid, representere regionen i ulike aktuelle fora, kobler bedrifter og relevant enhet i kommunene/fylkeskommunen og gir råd for å hjelpe bedriftene.

MNU som prosjektorganisasjon

Etter at næringsutviklingsprosjektet for Østfold (NUP) etter 6 år ble avsluttet 31.12.18 med gode resultater, videreføres arbeidet i form av enkeltprosjekter i MNU og gjennom verktøyet Viken Teknologiklynge 4.0 som fasiliteres av MNU. Viken Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell klynge for små og mellomstore teknologibedrifter. Den tilliten som er bygget mellom bedriftene i prosjektperioden for næringsutviklingsprosjektet, er grunnlaget for tett samarbeid om innovasjonsprosjekter og ikke minst forutsetningen om å dele resultater med de andre klyngebedriftene. For å utvikle klyngen er vi avhengig av offentlig prosjektfinansiering og er derfor aktiv med søkeprosesser.

MNU har et stort aktivitetsnivå og jobber med flere større prosjekter for å bygge opp under målet om sikring av- og vekst i arbeidsplasser.

Strategiplan

Strategiplan 2019 med budsjett og målekriterier

Årsberetning

Se årsberetning for 2018

Eiere

Moss Industri og Næringsforening
Sparebank1 Østfold Akershus
Moss Havn KF
Moss kommune
Våler kommune
Rygge kommune
Råde kommune

Styret

Per Kjærnes Seniorkonsulent
Christina Westerveld Haug Adm dir
Anne Helene Mortensen CEO
Ann-Monica Borhaug Konsulent
Kristian Oppegaard, siv.ing. NTH/siv/øk. HSG Bedriftsrådgiver
Øystein Høsteland Sundby Havnedirektør
Thorstein Tønnesson Adm dir