Forslag om ny godsterminal med jernbanetilknytning i Vestby

Samfunnsøkonomisk lønnsom og et godt miljøprosjekt

Utredningen som nå er gjennomført konkluderer med at «Terminalen vil bidra til å løse dagens kapasitets-utfordringer på Alnabru, redusere klimagassutslipp, og imøtekomme den økte etterspørselen for effektiv og miljøvennlig godstransport med jernbane.»

250 daa av Rustad gård er avsatt til godsterminal

I forslag til kommuneplan i Vestby som ble lagt ut på høring i juni i år, er det i arealdelen avsatt 250 daa til formålet (Rustad gård syd for ASKO). Det vil også bli vurdert hvorvidt terminalen i tillegg til tre paralelle lastespor for gods og depot/lagringsplass, kan suppleres med energifyllingsanlegg, innlandshavn for Moss havn, døgnhvileplass mm.

Økt andel godstransport med jernbane

Av utredningen fremgår at terminalen kan øke transportarbeid med jernbane, både import og nasjonal distribusjon. Dette er et viktig bidrag for å sikre vekst i godstransporten, redusere klimautslipp og belastning på vegnettet.

Tilrettelegger for økt næringsaktivitet i regionen

En togterminal i Vestby vil også bidra til lokale gevinster blant annet økt næringsaktivitet, flere arbeidsplasser, redusert belastningen på vegnettet og etablering av en innlandshavn.

Frigjør areal og kapasitet på Alnabru

En togterminal i Vestby vil kunne håndtere volumer som i dag ville gått over Alnabru, og dermed frigjøre areal og kapasitet, samt redusere investeringsbehov.

Imøtekommer behov fra næringslivet

Flere store aktører er etablert, eller skal etablere seg, i regionen og en togterminal i umiddelbar nærhet vil både forenkle dagens logistikk og bidra til miljøvennlig transport. Det foreslås også at det etableres ny av-påkjøring fra/til E6 til Deli næringspark øst og vest, noe som sterkt vil redusere tungtrafikk gjennom Vestby sentrum.

Politisk føring om felles godsterminal for Østfold/Follo

Godsterminal på Deli har vært utredet tidligere og av gjeldende fylkesplan for Østfold fremgår; Arbeide for nye, nasjonale insentiver for overføring av gods fra vei til sjø og bane, og følge opp anbefalingene fra den nasjonale godsutredningen og samarbeidsalliansen Osloregionen om etablering av godsterminal i Follo/Østfold. Sistnevnte viser til «nav-satelitt-strategien» fremmet av samarbeidsalliansen (64 kommuner) «Osloregionen» der Alnabruterminalen er navet og satelitter er avlastingsterminal(er).

I strategisk næringsplan for Mosseregionen fremheves at «Vi vil jobbe for å etablere avlastningsterminal for Alnabru i Vestby med jernbanetilknytning til Moss Havn.»

Dagens løsning med ensidig satsing på Alnabru dekker ikke behovene

I gjeldende nasjonale transportplan (NTP) er det med bakgrunn i en konseptvalgutredning fra 2019, konkludert med at Alnabruterminalen dekker behovene frem mot 2040. Nye analyser viser at premissene er endret og kundene/aktørene melder at Alnabruterminalen ikke dekker kundenes behov.

Veien videre

Før man kan sette i gang en mer detaljert utredning, må en del forhold/forutsetninger avklares. Dette gjelder blant annet mulighet og kostnad for jernbanesportilknytning til Østfoldbanen, åpning i NTP for at avlastingsterminal(er) kan utredes som suplement til Alnabruterminalen og sluttføre forhandlinger ift eventuelle innsigelser fra regionale/nasjonale myndigheter på at området (LNF-område) er foreslått avsatt til godsterminal.

Prosjektgruppen

Det var Posten Norge AS som tidligere i år tok initiativ til igjen å se på muligheten for å realisere en intermodal godsterminal på Deli i Vestby. Styringsgruppen for utredningen har har forøvrig vært Mosseregionens Næringsutvikling AS, IKEA Norge AS, ASKO TRANSPORT AS, Moss Havn KF og Borg Havn IKS. Det er etablert et samarbeid med andre viktige aktører som Bane NOR og CargoNet. Videre har PwC bistått med prosjektledelse og analyser.

Se presentasjon her.

Les rapporten «INTERMODAL TOGTERMINAL I MOSSEREGIONEN», Forstudie Fase 1

Moss Avis (+ artikkel): Ønsker ny godsterminal til Vestby: -Kan bli det beste miljøprosjektet vi har sett på lenge

Moss Avis (kopi for ikke-abonnenter): Ønsker ny godsterminal til Vestby: -Kan bli det beste miljøprosjektet vi har sett på lenge.

Les «Jobber for å realisere godsterminal i Vestby» i fagbladet LOGISTIKK Inside