fbpx

Søk regionalt næringsfond i Mosseregionen

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Vestby, Moss, Råde og Våler kommuner) til sammen  4,5 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.

 

Mosseregionens Næringsutvikling AS forvalter næringsfondsmidlene på vegne av Mosseregion-kommunene.

 

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører i Mosseregionen. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

Hva kan det søkes om?

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og ikke til rene sysselsettingstiltak.  Det er ønskelig at innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

-i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på

lokale utfordringer

-i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

-hvor raskt tiltaket kan settes i gang

-gjennomføringsplanen, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene

 

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Som bedriftens egenfinansiering gjelder eksempelvis lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler.

 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

Hvordan søke om tilskudd?
Alle søknader må sendes gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette en egen bruker.

 

Søknadsfrister

Frist for å søke om tilskudd i første runde var 4. oktober 2020.

 

Til søkerunde to gjenstår kr 3.490.000.

Frist for søknadsrunde nr er 1. november 2020.

 

Til søkerunde tre gjenstår kr 840.000.

Frist for søknadsrunde nr tre er 1. desember 2020.

 

Veileder/kontaktperson

Hans Bjørn Paulsrud hbp@mnu-as.no , tlf 920 12 652

 

 

 

Mosseregionens Næringsutvikling AS

Strandgaten 10, 1531 Moss

Mobil 91775556

E-post: post@mnu-as.no

Nettside: www.mnu-as.no