fbpx

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget vedtok den 17. desember og 21. desember 2021 nye kommunale kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. Det ble avsatt henholdsvis 208 og 500 millioner kr til ordningene. I tildelingsbrev fra KMD av 17.desember og 22.desember (Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt til sammen 708 mill kr av ordningen. Moss kommune har i disse tildelingene mottatt til sammen 6 532 000 kr.

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Direkte lenke til søknadsportalen:

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i Moss kommune – jan 2022

Hensikten med ordningen er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Midlene skal derfor kompensere for tapte inntekter med tilhørende redusert fortjeneste knyttet til smittevernstiltakene som ble innført i november og desember 2021.

Midlene er i hovedsak fordelt til kommunene basert på antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1.kvartal 2021.

Søkere fra disse bransjene vil derfor bli prioritert.

Følgende kan søke:

Virksomheter innen servering, arrangement og overnatting, samt reisearrangører, med virksomhet og forretningsadresse i Moss kommune, og andre virksomheter som er direkte berørt av smittevernstiltakene og av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknaden:

  • Søkere må i søknaden dokumentere tap av omsetning med tilhørende redusert fortjeneste som direkte følge av smittevernstiltakene innført i november/desember, sammenlignet med samme periode i 2019 eller annen sammenlignbar periode.
  • Virksomheter som har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under «bagatellmessig støtte» og eller kompensasjon i forbindelse med smitteverntiltakene tidligere, må oppgi hvor mye støtte eller kompensasjon de har mottatt.
  • Virksomhetens omfang og betydning for arbeidsplasser i kommunen.
  • Søkere bes oppgi om de har gått til oppsigelser og eller benyttet permisjoner i tilknytning til tiltakene.

Moss kommune forbeholder seg retten til å forkaste mangelfulle søknader, samt retten til å be om ytterligere dokumentasjon på opplysninger som er gitt i søknaden.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid- 19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

Skatteattest skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. Virksomheter som har utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker.

Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.

Søknadsfrist: mandag 17. januar 2022 kl 16.00

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tildelingsbrevet fra KMD).

Kontaktpersoner
Inger-Lise Skartlien, e-post: inger-lise.skartlien@moss.kommune.no   tlf 911 99 531
Terje Pettersen, e-post: terje.pettersen@moss.kommune.no  tlf 959 74 608

Når det gjelder virksomheter registrert i Mosseregionens øvrige kommuner, vises til orientering/annonsering på de respektive kommuners nettsider og/eller egne annonser.