fbpx

Mosseregionens Næringsutvikling AS – Strategiske satsingsområder for 2022-2024

I MNUs strategiplan 2022 – 2024 fremheves fem strategiske satsningsområder som skal understøtte hovedmålet om flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping.

Satsingsområdene er vurdert i forhold til hvor godt de bygger på regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler og skal være robuste med hensyn til globale, nasjonale og regionale trender og utviklingstrekk.

Satsingsområde 1: Trekke virksomheter til regionen
Ved å:
– Gjennomføre markedsføringstiltak rettet mot markedet for næringsetableringer, basert på regionale fortrinn og planer
– Spille på utviklingsaktører med naturlige samarbeidspartnere, tilpasset hver enkelt etablering
– Bidra til å sikre høy arealberedskap og optimal prioritering av arealbruk
– Bidra til næringsaktive kommuner i Mosseregionen 

Målekriterier:
– Antall nyetableringer og reallokeringer til regionen
– Statlige arbeidsplasser
– Markedsføringstiltak
– Bidra til sikring av arealreserver og nødvendig infrastruktur
– Omdømme/respons 

Satsingsområde 2: Industriutvikling
Vi tilrettelegger for:
– At bedrifter tar økte markedsandeler i nye markeder
– Etter- og videreutdanning
– At industrien utvikler nye bærekraftige innovative produkter og tjenester
– Markedsføring av regionen som næringsattraktiv
– Analysegrunnlag for Smart Spesialiseringsstrategi i regionen 

Målekriterier:
– Antall regionale prosjekter finansiert og rådgitt gjennom GreenOffshoreTech-prosjektet
– Antall innovasjons- og samhandlingsprosjekter
– Offentlig finansiering av innovasjonsprosjekter
– Antall kurs og samlinger
– Antall veiledninger
– Tilfredsstillende analysegrunnlag 

Satsingsområde 3: Logistikk og transportnæringen 
– Bidra til økt samhandling mellom aktører og økt antall innovasjonsprosjekter med fokus på digitalisering og grønn omstilling
– Bidra til etablering av avlastningsterminal for Alnabru i Vestby med jernbanetilknytning til Moss Havn 

Målekriterier:
– Nye-/utvidede logistikkvirksomheter
– Igangsatte innovasjonsprosjekter
– Bidratt til å sikre/styrke infrastruktur i regionen 

Satsingsområde 4: Etablerertjeneste
– Veiledning/rådgivning
– Møteplasser
– Opplæring/kurs
– Nettverksbygging
– Nye bedriftsetableringer
– Inkluderer fokus på integrering og mangfold
– Bidrar til at ØFN blir et verdifullt finansierings- og rådgivningsverktøy for oppstartsbedrifter i vekst 

Målekriterier:
– Antall nyetableringer
– Finansiering til gründere og oppstartselskaper
– Antall kurs og samlinger
– Antall veiledninger
– Resultater/ansatte i ØFN-finansierte oppstartsbedrifter 

Satsingsområde 5: Flyteknisk miljø på Rygge
– Bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø
– Bidra for å øke eksisterende forsvars- og forsvarsindustrielle virksomhet
– Posisjonere næringslivet for leveranser/samarbeid i forbindelse med forsvarssektorens behov/investeringer/innkjøp 

Målekriterier:
– etablering av flyteknisk linje/utdanning
– Nye og/eller utvidede virksomheter besluttet etablert på Rygge
– Avholdt konferanse om innkjøp/gjenkjøpsavtaler 

 

Et viktig verktøy for MNU er Viken Teknologiklynge 4.0 og MNUs Eu-prosjekt GreenOffshoreTech (GOT). Næringsklynger står sentralt for selskaper, bransjer og økonomier med sterk vekst nasjonalt og internasjonalt. Viken Teknologiklynge 4.0 som fasiliteres av MNU er en tverrindustriell klynge der klyngepartnerskapet består av 58 medlemsbedrifter og et internasjonalt nettverk av klynger og utviklingspartnere som fungerer som en døråpner mot nye markeder og en katalysator for å skape nye verdikjeder. 

GOT er et EU finansiert prosjekt gjennom H2020 der målet er å skape 100 nye grønne verdikjeder i det blå markedet. Gjennom prosjektperioden på 3 år vil det bli fokusert på hvordan samarbeidet og verktøy som utvikles gjennom prosjektet, skal videreføres med nål om bærekraftig vekst i regionens industribedrifter og langsiktighet i næringsutvikling og regionutvikling.

MNU Strategiplan 2022-24 vedtatt 15.12.21