fbpx

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for
kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å bygge omdømme
og understøtte det lokale næringslivet.

Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide,
utvikle- og etablere virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale
fortrinn, samt å utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket
næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer.

I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i
kommuneplanene i Våler-, Råde- og Moss kommune innenfor de områder
der regionen har størst potensial ut fra komparative fortrinn og der
regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen.

Det er trukket frem tre fokusområder som er viktige forutsetninger for å
lykkes med målene:
• Levende og attraktive sentrumsområder
• Næringsaktiv kommune
• Innovasjon og kompetanse

Mosseregionen har komparative fortrinn/spesielle forutsetninger for å
utnytte potensialet knyttet til
• attraksjonsbygging som del av opplevelsesnæring og landbruksbasert
reiseliv,
• regionen som logistikk-knutepunkt,
• industriutvikling,
• Forsvarets tilstedeværelse på Rygge og fremvekst av flyteknisk miljø,
• og landbruk- og næringsmiddelindustri.
Det er innenfor disse fem områdene knyttet opp konkrete målsettinger
og oppfølgingsstrategier.

Samarbeid med Vestby kommune er spesielt vektlagt da Vestby er del av
Mosseregionens felles bo- og arbeidsmarked, og felles utfordringer og
muligheter gjør oss sterkere sammen. Ved neste rullering av strategisk
næringsplan, legges opp til at Vestby kommune integreres i planen på lik
linje med resten av Mosseregionen.

 

Strategisk næringsplan for Mosseregionen-datert 08.09.21-vedtatt-redusert

Plan for utvikling av opplevelsesnæringen og landbruksbasert reiseliv i Mosseregionen

Vestby mot 2030 – strategi og tiltak for reiseliv og handel 

Opplevelsesnæringen i Mosseregionen – notat 9.9.22 – 6469 Reiseliv

 

Saksprotokoll og kommunale saksdokumenter med vedlegg:

Vedtak i Moss kommunestyre 2.11. 2021 (sak 124)

Vedtak i Råde kommune 28.10.21 (sak 56/21)

Vedtak i Våler kommune 28.10.21 (sak 53/21)