fbpx

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak – søknadsfrist 27. august 2021

Stortinget vedtok 18.juni 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 750 millioner kr til ordningen. I tildelingsbrev datert 25.06.21 (tredje del av tilskuddet kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt 750 mill kr av ordningen. Moss kommune har i denne siste tildelingen mottatt 6 992 000 kr.

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Søknadsskjema for kompensasjonsordning ligger i «regionalforvaltning.no», et system brukes av offentlige aktører til tilskuddsforvaltning.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Støtteordningen gjelder kun for virksomheter som pga Covid-19 pandemien har hatt et regnskapsmessig underskudd i 1.halvår 2021, og kan dokumentere en sammenheng med smitteverntiltak.

Moss formannskap vedtok 07.07.21 at midlene utlyses til virksomheter (ikke foreninger /klubber) innen serveringsbransjen, sport, fritid (og reiseliv, unntatt overnatting) og kulturaktører samt uavhengige detaljister og franchisetakere (fysiske butikker).

Virksomheter som har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under «bagatellmessig støtte» og eller kompensasjon i forbindelse med smitteverntiltakene tidligere, må oppgi hvor mye støtte eller kompensasjon de har mottatt. Dette vil bli hensyntatt ved vurdering av søknaden.

Virksomhetens omfang og betydning for arbeidsplasser i kommunen vil bli tillagt vekt.

Moss kommune forbeholder seg retten til å forkaste mangelfulle søknader, samt retten til å be om ytterligere dokumentasjon på opplysninger som er gitt i søknaden.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid- 19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

Skatteattest skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. Virksomheter som har en utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker.

Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.

Søknadsfrist: fredag 27. august 2021 kl 16.00

Søknad (kommunal kompensasjonsordning nr 3) legges inn regionalforvaltning.no (åpnes 13.08.21). 

Det legges opp til en politisk behandling av tildeling i uke 36.

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tildelingsbrevet fra KMD).

Kontaktpersoner
Inger-Lise Skartlien, e-post: inger-lise.skartlien@moss.kommune.no   tlf 911 99 531
Terje Pettersen, e-post: terje.pettersen@moss.kommune.no  tlf 959 74 608

Når det gjelder virksomheter registrert i Mosseregionens øvrige kommuner, vises til orientering/annonsering på de respektive kommuners nettsider og/eller egne annonser.