fbpx

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Moss kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak – søknadsfrist 4. mai 2021

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. I tildelingsbrev datert 15.04.21 (tredje tildelingsrunde) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt 750 mill kr av ordningen. Moss kommune har i denne siste tildelingen mottatt 4 661 000 kr.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2020/2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Moss kommune fordelte 5,6 millioner kr i statlige kompensasjonsmidler til serveringsbransjen (bedrifter med skjenkebevilling) i desember 2020. Ved tildelingen av tilskuddet på 13,9 mill kr i mars 2021 valgte man å gå bredere ut med tildeling til tre kategorier; 1) serverings- og overnattingsbransjen, 2) virksomheter innen kultur, aktivitet og fritid og 3) virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tildelingsrunden før påske viste at behovet for kompensasjon var langt høyere enn den rammen som var til rådighet for tildeling. I tillegg viste det seg at flere virksomheter av forskjellige årsaker ikke rakk å søke på ordningen pga kort søknadsfrist.

Moss formannskap vedtok 21.04.21 at midlene utlyses til virksomheter som ikke mottok tilskudd i tildelingene i desember 2020 og mars 2021 og at støtten tildeles virksomheter innen hovedkategoriene 1) serverings- og overnattingsbransjen, 2) virksomheter innen kultur, aktivitet og fritid og 3) virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Det vil i arbeidet med vurdering av søknadene settes et øvre tak på hvor mye støtte den enkelte kan motta, men dette taket fastsettes etter at man ser hvor mange søknader som kommer inn.

Detaljerte krav og kriterier fremgår av søknadsskjemaet.

 

Søknadsfrist: tirsdag 4. mai 2021 kl 16.00.

Tildeling og utbetaling foretas i uke 18/19.

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tildelingsbrevet fra KMD).

Regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om ytterligere 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen i revidert nasjonalbudsjett 2021. Det er ikke
besluttet hvordan disse midlene vil bli fordelt. Departementet oppfordrer likevel kommunene til å forberede en rask gjennomføring av en eventuell ny tildeling.

 

Kontaktpersoner

Inger-Lise Skartlien, e-post: inger-lise.skartlien@moss.kommune.no   tlf 911 99 531
Terje Pettersen, e-post: terje.pettersen@moss.kommune.no  tlf 959 74 608

 

Søknadsskjema

 

Når det gjelder virksomheter registrert i Mosseregionens øvrige kommuner, vises til orientering/annonsering på de respektive kommuners nettsider og/eller egne annonser.