fbpx

Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling i Moss

Ved salderingen av statsbudsjettet 2020 er det bevilget 250 mill kr i en egen kompensasjonsordning for kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Dette for å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien. Moss kommune er tildelt kr 5 580 000.

Det pekes særlig på utfordringene i serverings- og utelivsbransjen som resultat av nasjonale og lokale koronatiltak. Moss formannskap (saksdokumenter) legger til grunn at de statlige midlene som nå stilles til rådighet rettes inn mot utfordringene i serverings- og utelivsbransjen i Moss kommune.  For de serverings- og skjenkestedene i Moss kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det i hht lokal forskrift, forbudt å skjenke alkohol.  De statlige kompensasjonsmidlene i Moss rettes derfor mot serveringssteder med skjenkebevilling.

Serverings- og utelivsbransjen i Moss kommune sysselsetter mange og er svært viktig for verdiskaping, kulturliv, byliv og attraktivitet.

Det legges opp til en rask prosess for behandling av søknader og utbetaling av midler. Fredag 18/12-20 kunngjøres ordningen og aktuelle søkere i bransjen kontaktes direkte. Det er lagt opp til en enkel søknadsprosess med søknadsfrist mandag 21/12-20 kl 24:00. Tildelingen foretas tirsdag 22/12-20 med fortløpende utbetalinger før jul. Tildelingsgruppen er sammensatt av representanter fra Moss kommune og fra Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU).

Innkreving av omsetningsavgift for alkohol for 2020 som normalt blir fakturert i desember, vil bli dekket av ordningen (ca 0,5 mill kr). Det gjenstår da ca 5 mill kr til fordeling til bedriftene.

 

Kriterier og instruks for innhold i enkel søknad

«Tilskuddsordningen er en lokal kompensasjonsordning for serveringssteder med
skjenkebevilling som har store omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Formålet med tilskuddsordningen er
• Sikre ansatte arbeid og lønn
• Forhindre permitteringer
• Sikre videre drift av virksomheten

Hvem kan søke?
Steder med kommunal skjenkebevilling, med og uten matservering
Unntak:
Serveringssteder som kun har sesongbasert drift som ikke finner sted i desember 2020,
loger og foreninger.
Steder som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra
tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Søknad
Det forutsettes at søker er i behov av tilskudd for å dekke et inntektsbortfall og at ansatte har
lovlige arbeidsforhold.

Kortfattet søknad sendes som en mail til; yt@mnu-as.no

Innhold: 
• Søker sitt navn /daglig leder:
• Organisasjonsnummer:
• Navn og adresse til virksomheten :
• Kontonummer:
• Omsetningstall for desember 2019 :

For virksomheter som er nyetablerte i 2020 leveres gjennomsnittstall for drift pr måned i
2020.

Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk
eller moms før 1.des.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette.

Frist : Kl. 24.00 mandag 21 desember 2020, tilskuddet utbetales forløpende.

Grunnlag for utbetalinger:
Det er 5 millioner til fordeling i tilskuddsordningen.

I tillegg er det besluttet å dekke omsetningsavgiften for skjenkesteder for 2019, det vil ikke
bli sendt ut faktura fra Moss kommune for dette.

Etter mottatte søknader vil disse behandles og utbetales etter en trappetrinns modell basert
på omsetningstall, antall søknader og sum til fordeling.»

 

Annet

Det tas forbehold ift føringer i endelige detaljer/kriterier fra regjeringen.

Statsstøttereglementet gjelder for tilskuddsordningen. I ettertid offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere.

 

Søknad sendes pr e-post til post@mnu-as.no innen mandag 21.12.20 kl 24.00.

 

Kontaktpersoner:

Moss kommune: Helen Mollatt (enhetsleder idrett, aktivitet og frivillighet), tlf 930 14 189, e-post: Helen.Mollatt@moss.kommune.no

MNU: Yngvar Trandem (daglig leder), tlf 917 75 556, e-post: yt@mnu-as.no