fbpx

Mosseregionen – kommunalt næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Moss, Råde og Våler kommuner) 3,1 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.

Mosseregionens Næringsutvikling AS forvalter næringsfondsmidlene på vegne av Mosseregion-kommunene.

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører i Mosseregionen. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva kan det søkes om?

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og ikke til rene sysselsettingstiltak.  Det er ønskelig at innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

-i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer

-i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

-hvor raskt tiltaket kan settes i gang

-gjennomføringsplanen, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene

Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Som bedriftens egenfinansiering gjelder eksempelvis lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Hvordan søke om tilskudd?
Alle søknader må sendes gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette en egen bruker.

Søknadsfrister

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 4. oktober 2020. Dersom det er midler igjen etter første runde, er frist for andre runde 1. november 2020.

Kontaktpersoner

Yngvar Trandem, post@mnu-as.no , tlf 917 75 556
Simen Hesleskaug, post@mnu-as.no , tlf 924 55 510

Mosseregionens Næringsutvikling AS
Strandgaten 10, 1531 Moss
Mobil 91775556
E-post: post@mnu-as.no
Nettside: www.mnu-as.no

Du vil kanskje også lese

Mosseregionen

Digitalisering i praksis

VIKEN Teknologiklynge 4.0 i samarbeide med Kompetenzzentrum 4.0 Augsburg gjennomfører i disse dager programmet 5 trinn til digitalisering hos klyngebedriften C.H. Evensen Industriovner. Systematisk…

Les mer
Mosseregionen

En stor dag på Rygge Flystasjon

Adm.direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway godt hjulpet av vingsjef Kristian Lyssand og ordfører i Rygge Inger Lise Skartlien foretok i dag første spadestikk…

Les mer
MNU

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Invitasjon til nettverksmøte 12.02

Les mer